Homepage

Předběžné informace k průběhu zápisu dětí do prvních tříd

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 se bude konat 3. 4. 2017 od 14:00 do 16:00 hodin v budově ZŠ v Žižkově ulici.

Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. K zápisu přijdou i děti s odkladem školní docházky.

Pro rodiče s dětmi bude otevřený prosklený vchod budovy, kde si každý rodič vyzvedne u asistentky registrační číslo. Toto registrační číslo je nutné si uschovat. Pod tímto registračním číslem bude každé dítě evidováno a nejpozději do konce dubna bude zveřejněn pod těmito registračními čísly seznam přijatých dětí do 1. ročníku.

Zápis bude probíhat ve třídách v přízemí a v 1. patře, zde proběhne motivační pohovor dítěte s pedagogem, který slouží k orientačnímu posouzení školní připravenosti dítěte. Rodiče obdrží žádost o přijetí, kterou vyplní. Pro tyto účely musí rodiče doložit důležité údaje o dítěti a o obou dvou zák. zástupcích (jméno, příjmení, bydliště a tel. kontakt), proto je nutné mít s sebou potřebné doklady k ověření údajů (rodný list dítěte, občanský průkaz, příp. pas).           

Z důvodu zamezení dlouhé čekací doby prosíme rodiče, aby svůj příchod nesměřovali pouze na 14. hodinu, ale aby k příchodu využili celého nabízeného časového rozpětí konání zápisu.

 

Kritéria pro přijetí – vychází pouze ze školského zákona. Citace školského zákona

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Škola přijme žáky do naplnění maximální kapacity.

§ 37 Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com